Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Parteneri
       Achiziții
       Rapoarte
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Consolidarea terenurilor agricole

Consolidarea terenurilor agricole


 Consolidarea terenurilor agricole este un proces de influență primordială asupra perspectivei dezvoltării zonei rurale, în special a sectorului agricol şi include un complex de măsuri organizatorice, juridice, economice, cadastrale, ce au drept scop formarea unor masive sau terenuri compacte în spaţiu şi stabile în timp, crearea unor condiţii optime pentru folosirea lor raţională după destinaţie.
La nivel de stat s-a elaborat şi aprobat proiectul hotărîrii Guvernului ce vizează activităţile de consolidare a terenurilor agricole în perioada anilor 2012-2027 - „Strategia naţională de consolidare a terenurilor agricole”.

Necesitatea. Fragmentarea excesivă şi suprafeţele mici ale terenurilor agricole, ca rezultat al reformei de privatizare, atribuirea cotelor de teren echivalent populaţiei din sectorul agricol, au dus la scăderea drastică a productivităţii agricole, nerespectarea tehnologiilor de prelucrare şi asolament, degradarea solurilor, imposibilitatea aplicării unor practici agricole economic viabile şi prietenoase mediului, respectiv înrăutăţirea condiţiilor de mediu. Preponderenţa gospodăriilor de tip familial şi structura inadecvată a terenurilor agricole, determină o infrastructură rurală nedezvoltată, cu o perspectivă lentă de dezvoltare a sectorului agricol. Veniturile relativ mici în sectorul rural, provoacă o migrare a populaţiei de la sate, spre oraşele ţării, precum şi în afara acesteia.

Obiectivul. Reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi mărirea suprafeţelor gospodăriilor agricole.

Scopul activităţilor de consolidare a terenurilor agricole este sectorul agricol competitiv, bazat pe dimensiunile şi forma parcelelor optimă, utilizarea eficientă şi conservarea resurselor naturale ce ar contribui la dezvoltarea rurală în ansamblu.

Stimularea procesului de consolidare a terenurilor agricole este susţinută prin Hotărîre de Guvern nr.135 din 24.02.2014.
Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), de taxa de stat la autentificarea contractelor respective şi de înregistrare a contractelor date la oficiile cadastrale teritoriale, inclusiv a lucrărilor cadastrale, în cazul comasărilor în vederea formării unui singur bun imobil.
Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie 2012,cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în vederea formării unui singur bun imobil.
Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:
 • taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare, schimb, donaţie a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate, la oficiile cadastrale teritoriale, dar nu mai mult de 400 lei pentru o tranzacţie cu o parcelă de teren agricol;
 • costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 500 lei per parcelă, pentru un număr de cel mult 10 parcele şi nu mai mult de 300 lei pentru un număr mai mare de 10 parcele comasate.
Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei măsuri constituie 100 mii lei.

În conformitate cu Regulamentul privind consolidarea terenurilor agricole, aprobat prin Hotarîre de Guvern nr.1075 din 01.10 2007, selectarea localocalităţii pentru implementarea proiectului de consolidare se efectuează în baza următoarelor principii:
 • respectarea principiului de bază al consolidării - aderarea benevolă la procesul de consolidare;
 • determinarea celei mai pregătite localităţi pentru demararea procesului de consolidare a terenurilor agricole;
 • elaborarea unui plan de lucru (program de consolidare în localitatea dată) efectiv şi echilibrat financiar;
 • obţinerea rezultatelor preconizate, ca urmare a implementării şi realizării Proiectului de consolidare.
Procedura de selectare a localităţii pentru elaborarea şi implementarea Proiectului de consolidare este iniţiată de către autoritatea administraţiei publice locale şi coordonată în prealabil cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. În acest scop, autoritatea administraţiei publice locale va întreprinde următoarele acţiuni:
 • va informa proprietarii de terenuri, prin mijloacele de informare disponibile primăriei, despre intenţia de demarare a procesului de consolidare a terenurilor în localitate;
 • va convoca o adunare generală a proprietarilor de terenuri, în cadrul căreia se va determina atitudinea proprietarilor faţă de iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale în domeniul consolidării terenurilor agricole.
Rezultatele adunării vor fi reflectate în procesul-verbal al adunării proprietarilor de terenuri şi vor fi prezentate consiliului local. Consiliul local va examina rezultatele adunării proprietarilor de terenuri şi va adopta decizia de demarare a procesului de consolidare. În cazul adoptării unei decizii pozitive privind iniţierea procesului de consolidare a terenurilor agricole, consiliul local prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare următoarele:
 • decizia consiliului local de demarare a procesului de consolidare;
 • procesul-verbal al adunării proprietarilor de terenuri agricole;
 • informaţia despre suprafaţa terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a autorităţii administraţiei publice locale, care pot fi implicate în procesul de consolidare a terenurilor agricole.
În decizia adoptată, consiliul îşi va asuma responsabilitatea îndeplinirii următoarelor lucrări organizatorice la elaborarea Proiectului de consolidare: informarea populaţiei; numirea din cadrul primăriei a persoanei responsabile pentru efectuarea lucrărilor; asigurarea spaţiului necesar pentru lucrul cu populaţia; examinarea şi aprobarea Proiectului de consolidare; autentificarea documentelor cadastrale. Consiliul local este în drept să-şi retragă decizia privind demararea procesului de consolidare pînă la începutul lucrărilor de elaborare a Proiectului de consolidare.

Analiza SWOT


 Puncte slabe (Weaknesses)
În majoritatea cazurilor, aplicarea de către gospodăriile agricole mici de tip familial a agriculturii de sub-existenţă şi orientare insuficientă către piaţă. Dimensiunile mici ale gospodăriilor agricole, fragmentare excesivă a terenurilor împiedică competitivitatea pe piaţă. Din cauza fragmentării şi suprafeţei mici a terenurilor agricole, terenul ca şi bun imobil nu este, în majoritatea cazurilor, acceptat în calitate de gaj. Infrastructură rurală săracă (drumuri, aprovizionare cu apă, canalizare, sisteme de irigare şi desecare, etc.). Lipsa unui sistem viabil de monitorizare şi evaluare a resurselor funciare. Lipsa unor campanii de sensibilizare publică cu privire la consolidarea terenurilor. Finanţare insuficientă a activităţilor de consolidare. Lipsa implicării instituţiilor guvernamentale în procesul consolidare/reparcelare a terenurilor agricole.


Ameninţări (Threats)
 Atitudinea sceptică a deţinătorilor de terenuri agricole şi a comunităţii rurale faţă de consolidarea terenurilor agricole. Lipsa unor angajamente din partea Guvernului, APL, etc. şi insuficienţa mijloacelor financiare pentru implementarea strategiei. Neutilizarea consolidării terenurilor agricole în scopuri de dezvoltare rurală, infrastructură şi protecţie a mediului din cauza lipsei de cooperare inter-departamentală. Exodul continuu de populaţie, de-popularea satelor, îmbătrânirea populaţiei rurale, fapt ce poate crea probleme sociale şi economice severe. Continuarea practicării agriculturii intensive care nu ia în consideraţie efectele posibile adverse asupra solului, apei şi biodiversităţii.  
 
 Puncte tari (Strengths)
Consolidarea terenurilor agricole este o prioritate a statului stabilită în documente de politici. Există baza legală de reglementare a raporturilor juridice privind bunurile imobile, şi de recunoaştere publică a dreptului de proprietate. Există experienţa de implementare a proiectelor de consolidare a terenurilor agricole. Pieţele conexe sectorului agricol – piaţa funciară, piaţa mijloacelor de producţie, piaţa produselor agricole, piaţa financiară – funcţionează şi sânt în proces de dezvoltare continuă. Nivelul înalt de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală care contribuie la replicarea experienţei de consolidare a terenurilor la nivel de ţară. Condiţii de mediu favorabile pentru practicarea agriculturii intensive (sol, relief, climă, tradiţii, etc.) şi de producere a culturilor cu valoare adăugată înaltă (fructe, legume, etc.)


Oportunităţi (Opportunities)
Sectorul agricol are potenţial semnificativ, care încă nu este explorat şi utilizat în modul respectiv. Consolidarea terenurilor ar putea deveni un stimul de transformare a agriculturii într-o afacere profitabilă. Dezvoltarea infrastructurii rurale, crearea de locuri de muncă noi şi prevenirea migraţiei din spaţiile rurale. Vecinătatea apropiată de UE permite un transfer relativ rapid de experienţă din ţările UE în domeniu consolidării terenurilor, managementul agricol, tehnologiilor prietenoase mediului, care vor îmbunătăţi substanţial situaţia sectorului rural din ţară. Armonizarea legislaţiei în domeniul agriculturii, protecţiei mediului, dezvoltării rurale, oportunităţii integrării activităţii de consolidare a terenurilor agricole în strategiile de dezvoltare rurală, în cadrul efortului RM de aderare la UE. Eligibilitatea pentru participare în cadrul programelor UE de cooperare trans-frontalieră în domeniul protecţiei mediului şi agriculturii.  

Rezultate. Prin utilizarea mecanismelor de organizare a realizării obiectivelor pe problematica abordată, prin alocarea volumului corespunzător de resurse financiare în urma implementării proiectului de consolidare a terenurilor agricole vor fi obţinute următoarele rezultate:
 • Micşorarea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole
 • Formarea gospodăriilor agricole cu dimensiuni optimale;
 • Îmbunătăţirea managementului şi a capacităţilor de autogestiune funciară;
 • Modernizarea bazei tehnologico-materiale a sectorului agricol;
 • Creşterea nivelului de investiţii în agricultură;
 • Sporirea competitivităţii sectorului agricol;
 • Creşterea PIB-ului agrar pe cap de locuitor;
 • Dezvoltarea activităţilor antreprenoriale non-agricole în mediu rural;
 • Sporirea calităţii vieţii populaţiei în zonele rurale.
Din anul 2003 pînă în prezent, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, a efectuat şi
efectuează lucrări de consolidare a terenurilor agricole:
 
Localităţile în care Î.S. “Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” indeplineşte
lucrări de consolidare a terenurilor agricole
 
 
 

Impedimentele procesului de consolidare a terenurilor agricole:
 • Lipsa asistenţei organizatorice privind anunţarea şi desfăşurarea întrunirilor cu proprietarii de terenuri din partea autorităţilor publice locale;
 • Dezacordul secretarului consiliului local de a presta servicii notariale în conformitate cu art. 37 al Legii cu privire la notariat nr. 1453– XV din 18.11.2002 (autentificarea contractelor de înstrăinare – vînzare-cumpărare, donaţie, schimb);
 • Succesiunea dreptului de proprietate este costisitoare şi de lungă durată;
 • Lipsa în localitate a proprietarilor (plecarea peste hotarele ţării, domiciliul în alte localităţi etc.);
 • Amplasarea spaţială a terenurilor după titlu nu corespunde cu amplasarea de facto a terenurilor;
 • Consiliile locale examinează şi adoptă deciziile cu întîrziere;

 Acţiuni de perspectivă care vor permite o funcţionare viabilă a procesului de consolidare
Lipsa unui sistem corespunzător de comunicare între toate autorităţile şi agenţiile implicate în implementarea proiectelor de consolidare determină apariţia unor probleme în acest domeniu, care creează costuri suplimentare din bugetul statului. Prin urmare, stabilirea relaţiilor de cooperare cu agenţiile, instituţiile de stat şi alte organizaţii, va avea un impact pozitiv în procesul de consolidare. 

Din Strategia de consolidare cu un scop bine determinat, apare necesitatea elaborării unui program de informatizare şi implicare masivă a populaţiei, îndeosebi a tineretului , de care va depinde parcursul dezvoltării agricole şi dezvoltării rurale în ansamblu. Acest subiect necesită o abordare deosebit de importantă, un domeniu aparte, întrucât fără el, procesul de consolidare a terenurilor agricole nu are un viitor durabil.
 


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri